Đà Nẵng nhìn từ Ngũ hành Sơn lúc chiều tối một ngày cuối năm 2012. Ảnh Phạm Hồng Sơn

Ngu_Hanh_Son_101

 

Ngu_Hanh_Son_102

Ngu_Hanh_Son_204

Ngu_Hanh_Son_By_Night_02

Ngu_Hanh_Son_By_Night_06

Ngu_Hanh_Son_By_Night_12

Ngu_Hanh_Son_By_Night_13